2022 yılı Mart ayı Meclis Kararları

 

2022 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.03.2022

53401411-9

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali KÜRECİ –Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 01 Mart 2022 Salı Günü saat 10:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda olağanüstü toplandı.

KARAR : 2022 Mart ay’ı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda; Okan PEKTAŞ, Hatice TÜRKKIYISI ve Kadir AKTAŞ’ın mazeretlerinden dolayı izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Şerif Ali AKGÜN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                        

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.03.2022

53401411-10

1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı F24C22A4A nolu Paftası askı itirazları ile ilgili İmar Komisyonu Raporu.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ –Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP


Kaynarca Belediye Meclisi, 01 Mart 2022 Salı Günü saat 10:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.
 

KARAR : Kaynarca İlçe Merkezi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 08.11.2021 tarih ve 10/545 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının F24C22A4A nolu Paftası Belediyemizce 13.12.2021 tarihinde askıya çıkarılmış ve 13.01.2022 tarihinde askıdan indirilmiş olup, 01.02.2022 tarihli 8 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilmiştir. Bahse konu itirazlar 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8-b Maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek 24.02.2022 tarihinde hazırlanan 2022/1 Sayılı İmar Komisyon Raporunda belirtildiği şekliyle KABULÜNE, Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Şerif Ali AKGÜN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.03.2022

53401411-11

Kilitli Parke Fabrikası Kurulması ile ilgili İmar ve Plan bütçe Komisyonu Raporu.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ –Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 01 Mart 2022 Salı Günü saat 10:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

KARAR : Meclis Üyesi Mustafa TAN tarafından asfalt maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle kilitli parke fabrikası kurularak ara sokaklara kilitli parke döşenmesi ile ilgili teklifleri 05.10.2021 tarih ve 63 sayılı Meclis Kararı ile gündeme alınarak incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Gündem dışı teklif ile ilgili 23.02.2022 tarihinde saat:14.20’de Encümen toplantı salonunda komisyon üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile yapılan toplantı sonucunda, 23.02.2022 tarihli 2022/2 Sayılı İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu ortak raporunun belirtildiği şekliyle KABULÜNE,

Belediye Meclisinin 2022 yılı Mart ayı olağan toplantısının 01.03.2022 tarihli oturumunda 1 red oya karşılık 12 kabul oyla ve oy çokluğu ile Meclisimizce karar verildi.

 

 

 

Murat KEFLİ Şerif Ali AKGÜN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                             

                    

3

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.03.2022

53401411-12

Büyükyünık mahallesi 123 Ada 23 Parsel Nolu 600 m² taşınmazın bedelsiz olarak hazineye tahsis veya devri.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ –Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 01 Mart 2022 Salı Günü saat 10:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

KARAR :  Gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih 44471891 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait Büyükyanık Mahallesi 123 Ada, 23 Parsel nolu 600,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ,okul binası yapılmak amacı ile  devri talep edilmektedir. Bu sebeple, Belediyemize ait Büyükyanık Mahallesi 123 Ada, 23 Parsel nolu 600,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz amacı doğrultusunda, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45’inci Maddesine göre ve Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin;

 12’nci Maddesi “(1) Özel bir hüküm olmaması durumunda, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere kamu idareleri, Kanunun 45 inci maddesine göre, mülkiyetlerinde bulunan taşınmazları, görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla bedelsiz olarak birbirlerine devredebilirler.

             (2) Özel hükümler, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 inci maddesine göre, öncelikle uygulanır.

             (3) Kamu idarelerine devredilen bu taşınmazlar, hizmetin devamı süresince kullanılabilir. Ancak bu taşınmazların devir amacının ortadan kalkması veya amacına uygun kullanılmaması halinde, maliki kamu idaresince geri alınabilir.

             (4) Devir amacının ortadan kalkması halinde geri alma işlemi, adına devir yapılan idarenin isteği üzerine de, devreden malik kamu idaresi tarafından yapılabilir.”

            13’üncü Maddesi; “(1) Bedelsiz devredilen taşınmazın tapu kütüğüne; "Bu taşınmazın mülkiyeti ……….... (bu boşluğa, devir eden kamu idaresinin ismi yazılır)’e/a ait iken, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; ……….… (bu boşluğa, taşınmazın hangi kamu hizmetinde kullanılacağı yazılır)’de/da kullanılmak kaydı ile ……….… (bu boşluğa, kendisine devir yapılan kamu idaresinin adı yazılır)’e/a bedelsiz olarak devredilmiştir. Bu taşınmaz devir amacı dışında kullanılamaz ve aynı amaçla dahi olsa üçüncü kişilere devredilemez. Devir amacına uygun olarak kullanılmadığının tespiti veya üçüncü kişilere devredilmesi hâlinde, eski maliki kamu idaresinin talebi üzerine, devralan kamu idaresinin muvafakatına veya her hangi bir hükme gerek olmaksızın tapu idaresince devreden kamu idaresi adına resen tescil edilir." şeklinde şerh konulur.” hükmü uyarınca bedelsiz olarak Hazineye devir veya tahsis yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

Murat KEFLİ Şerif Ali AKGÜN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                             

                    

4

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.03.2022

53401411-13

Meclis Toplantı Saatinin Değiştirilmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali KÜRECİ –Ali AKGÜNOĞLU-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Seçkin AKCAN- Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Seçkin KANYILMAZ-Yılmaz ÇEVİK-Şerif Ali AKGÜN-Mustafa TAN-Ergün GÜZELALP

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 01 Mart 2022 Salı Günü saat 10:00’da 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

KARAR :  Gündem Dışı Birinci Maddeden de anlaşılacağı üzere, meclis Üyesi Ali KÜRECİ tarafından Meclis toplantı saatinin Saat:11.00’alınması konusundaki gündem dışı teklifi yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile gündeme alınması kabul edildi. Meclis Toplantı saatinin her ayın ilk Salı günü Saat:11.00 olarak değiştirilmesi teklifi yapılan oylama sonucunda;

Belediye Meclisinin 2022 yılı Mart ayı olağan toplantısının 01.03.2022 tarihli oturumunda       3 red oya karşılık 10 kabul oyla ve oy çokluğu ile Meclisimizce karar verildi.

 

Murat KEFLİ Şerif Ali AKGÜN Recep BOĞAZ
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                             

                    

5

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79