2022 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı

 

2022 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

04.01.2022

53401411-1

Meclis Toplanma günü, Meclis Tatili ayının belirlenmesi Hk.  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Recep BOĞAZ-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                             

 

Kaynarca Belediye Meclisi 04.01.2022  Salı günü saat 10:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı  Murat KEFLİ’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin yeterli sayısı ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

BAŞKAN :  Gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere, 2022 yılı içinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince Meclis Toplantı günü olarak her ay’ın ilk haftası Salı günü saat 10:00’da toplanılması, Meclis Toplantısının kamera kayıtlarının alınması ve Meclis tatilinin  AĞUSTOS  ay’ı olarak belirlenmesi Meclisimizce oy  birliği ile kabul edildi.                                            

 

 

 

Murat KEFLİ Recep BOĞAZ Furkan ONKUN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

04.01.2022

53401411-2

Zabıta Memurlarının Maktu Fazla Çalışma Mesaisi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Recep BOĞAZ-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                            

 

 

BAŞKAN : Gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere, Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın ilgili Belediye Meclis Kararıyla 2022 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücreti miktarı, Meclise sunulan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (K) cetvelinde yer alan Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan aylık 667.00 TL Brüt aylı Maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Recep BOĞAZ Furkan ONKUN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

04.01.2022

53401411-3

2022 Yılında Sözleşmeli Teknik Personel Çalıştırılması

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Recep BOĞAZ-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                            

 

 

 BAŞKAN : Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı Üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesi 3,4 ve 5’inci fıkraları gereği Belediyemiz kadrosunda, norm kadroya uygun olarak teknik, eğitim ve danışmanlık alanlarında boş kadrolara karşılık göstermek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. 5393 Sayılı Kanunun 49’uncu Maddesi Çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek ücretlere göre tam zamanlı olarak çalışan sözleşmeli personele 2022 yılı için ünvan bazında ekli listede belirtilen net ücretin ve ek ödemenin yapılması, 2022 yılı Temmuz ayında memurlara gelecek zam oranının ücretlerine yansıtılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin ödenmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Murat KEFLİ Recep BOĞAZ Furkan ONKUN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

04.01.2022

53401411-4

2022 Yılında Geçici İşçi Çalıştırılması Hk.  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Recep BOĞAZ-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ -Yılmaz ÇEVİK  Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ                            

 

 

BAŞKAN : Gündemin Dördüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesinin birinci fıkrası gereği (ı) bendine göre Belediyeler ve Mahalli İdareler birliklerinde  kullanılacak geçici işçi iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için Norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının Yüzde yirmisini geçmemek üzere  belirlendiğinden, 2022 yılı içerisinde Kaynarca Belediyesinde çalıştırılmak üzere 118 X % 20 =23,6 X 12= 283 adam ay olarak hazırlanan geçici işçi vize teklifi Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.   

 

 

 

 

Murat KEFLİ Recep BOĞAZ Furkan ONKUN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

4

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

04.01.2022

53401411-5

Denetim Komisyonu Seçimi Hk.  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Recep BOĞAZ-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                            

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Beşinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince (2022) Yılı 3 kişilik Denetim Komisyonunun seçimi için yapılan  gizli oylama neticesinde (8) oy alan  Seçkin AKCAN, (8) oy alan İlhan AKCAN ve (6) oy alan Mustafa TAN Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.  

 

 

 

 

Murat KEFLİ Recep BOĞAZ Furkan ONKUN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

5

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79