2021 YILI KASIM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI

 

2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

26.11.2021

53401411-68

Meclis Yoklaması  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-  Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN – Furkan ONKUN Ali  KÜRECİ Yılmaz ÇEVİK-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ                                                         

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 26 Kasım 2021 Cuma Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda olağanüstü toplandı.

 

 

KARAR : 2021 KASIM ay’ı olağanüstü Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin açılış konuşmasının ardından Meclis Üyelerinin yapılan yoklaması sonucunda Okan PEKTAŞ, Azmi ÇELEBİ, Seçkin AKCAN ve Ergün GÜZELALP mazeretlerinden dolayı izinli sayılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

 

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

26.11.2021

53401411-69

Birlik Mah. Eski 606 Parselin İmar Planının İptali

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-  Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN – Furkan ONKUN Ali  KÜRECİ Yılmaz ÇEVİK-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ                                                         

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 26 Kasım 2021 Cuma Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda olağanüstü toplandı.

 

 

KARAR : 2021 KASIM ay’ı olağanüstü Birinci gündem Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Birlik Mahallesi Eski 606 parselin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sakarya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İmar Uygulama Şube Müdürlüğü ve İl İdare Kurulunun 10.10.1990 tarih ve 7383 sayılı kararı ile yapılan 1/1000 ölçekli imar planının, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 15 Ekim 1999 Tarihli ve 10 Nolu Genelgesinin “İmar Planlarının İrdelenmesi” Başlıklı maddesinde: “Jeolojik Etüt Raporu olmaksızın yapılmış imar planlarının derhal iptal edilmesi, jeolojik, jeoteknik etüt raporları hazırlandıktan sonra yeniden imar planı yapılması gerekmektedir” hükmü mevcuttur.

Yukarıda bahsedilen genelgeye aykırılık nedeniyle; İlçemiz Birlik Mahallesi Karaboğaz Mevkii eski 606 Nolu Kadastro Parselini kapsayan 1991 tarihli Parselasyon Planının altığı olarak var kabul edilen Mevzi İmar Planının bu gerekçelerle İptal edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde ilgili Mevzi İmar Planının iptal edilmesine,

3194 Sayılı İmar Kanununun 8’inci Maddesinin (b) bendine göre onanmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Kanununun 7’nci Maddesinin (b) bendine göre karar alınmasına,

Belediye Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağanüstü toplantısının 26.11.2021 tarihli oturumunda 1 red oya karşılık 11 kabul oyla ve oy çokluğu ile Meclisimizce karar verildi. 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

26.11.2021

53401411-70

02.11.2021 Tarih ve 66 Sayılı ek bütçe kararının İptali

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-  Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN – Furkan ONKUN Ali  KÜRECİ Yılmaz ÇEVİK-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ                                                         

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 26 Kasım 2021 Cuma Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda olağanüstü toplandı.

 

 

KARAR : 2021 KASIM ay’ı olağanüstü İkinci gündem Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kaynarca Belediye Meclisimizin 2/11/2021 tarih ve 66 sayılı kararı ile ek bütçe yapılması kararı verilmiştir. Ancak yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu ek bütçe nedeni olan asfalt çalışma alanını genişlemesi nedeniyle teklif edilen ek bütçe ödeneğinin yetersiz kalacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onay süreci başlatılmayan 2/11/2021 tarih ve 66 sayılı kararın yeni bir ek bütçe yapılabilmesi için Kaynarca Belediye Meclisince iptal edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde 02.11.2021 Tarih ve 66 Sayılı ek bütçe kararının iptal edilmesine,

Belediye Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağanüstü toplantısının 26.11.2021 tarihli oturumunda 1 red oya karşılık 11 kabul oyla ve oy çokluğu ile Meclisimizce karar verildi. 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

                  

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

26.11.2021

53401411-71

2021 Yılı Ek Bütçe

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI:  Murat KEFLİ

 ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU- Recep BOĞAZ- Hatice TÜRKKIYISI Şerifali AKGÜN-  Kadir  AKTAŞ-İlhan AKCAN – Furkan ONKUN Ali  KÜRECİ Yılmaz ÇEVİK-Mustafa TAN- Seçkin KANYILMAZ                                                         

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi, 26 Kasım 2021 Cuma Günü saat 10:00’de 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca, Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda olağanüstü toplandı.

 

 

KARAR : 2021 KASIM ay’ı olağanüstü Üçüncü gündem Maddesinden de anlaşılacağı üzere;  Fen İşleri Müdürlüğünün 01.11.2021 tarihli talebi ile ödenekleri yetersiz olan kalemlere ödenek verilmesi veya ödenek yok ise ek bütçe yapılması ile ilgili yazısına istinaden yapılan incelemede Belediyemiz 2021 yılı Mali yılı Gider Bütçesi olarak Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (9.915.640,00) TL ödenek verilmiştir. Ancak yapılan yıl içi harcamalar neticesinde bahse konu bütçe tertibinde 31.10.2021 tarihi itibariyle gider bütçesinin bu kalemine bağlı 03.08.06.01 bütçe tertipli Yol Bakım ve Onarım Giderleri kalemi ödeneklerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan asfalt protokolü ile yapılması planlanan asfalt yol yapım çalışmaları nedeniyle bu ödeneğin yetersiz kalacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle ilgili bütçe tertibi kalemine 5.000.000,00TL (BeşMilyonTürkLirası) ek bütçe ile ödenek verilmesi, bu kaleme bağlı olarak 03.07. bütçe tertipli Menkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri kalemine 500.000,00TL(BeşyüzbinTürkLirası) ve 03.02 bütçe tertipli Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları kalemine bağlı 03.02.03.02 bütçe tertipli Akaryakıt ve Yağ Alımları kalemine de 500.000,00TL (BeşyüzbinTürkLirası) Ek Bütçe ile ödenek verilmesi gerekmektedir.

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi olarak Vergi Gelirlerine (6.083.000,00) TL, Diğer Gelirlere (11.055.000,00) TL gelir tahmin edilmiştir. 31.10.2021 tarihi itibariyle gelir bütçesi % 79,55 oranında gerçekleşmiştir.

31.10.2021 tarihi itibariyle gerçekleşen gelir bütçesinde 01.06 bütçe tertipli Harçlar kaleminde tahmin edilen 1.702.000,00 TL tahsil edilen 1.632.528,88 TL ile % 99,87 oranında gerçekleşmiş yılsonuna kadar harçlar kaleminden 300.000,00 TL gelir ek bütçesi yapılabilecektir.

 

 

Yine 31.10.2021 tarihi itibariyle gerçekleşen gelir bütçesinde 05.02.02.51 bütçe tertipli Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar kalemine 7.600.000,00 TL gelir tahmin edilmiş ve 9.929.780,67 TL tahsil olunan tutar ile %130 tahsilat oranına ulaşılmıştır.  Aradaki fark 2.329.780,67 TL bütçenin ilgili kalem fazlası 102 Banka Hesabında tutulmaktadır. Yılsonuna kadar Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar kaleminde Kasım ve Aralık aylarında belediye payı olarak tahmini 2.400.000,00 TL gelir oluşacağı göz önünde bulundurularak 2.370.219,33 TL ek bütçe yapılabilecektir.

Yine Kaynarca Milli Emlak Şefliğince 27/10/2021 tarihinde 2886 sayılı Kanun uyarınca satışı yapılan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz tapunun Sakarya ili Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesinde bulunan 13 adet gayrimenkulün satışından elde edilen 6.054.000,00 TL’nin %10’u gecekondu fonuna kalan 5.448.600,00 TL’nin %30’u olan 1.634.580,00 TL’nin Kaynarca Belediyesine %10’unun da Sakarya Büyükşehir Belediyesine belediye payı olarak Kasım ayı içerisinde aktarılacağından burada oluşacak gelir tahakkuk artışı ile 1.000.000,00 TL gelir ek bütçesi yapılabilecektir.

Dolayısıyla bu üç gelir bütçesi kaleminden oluşacak gelir artışı gider bütçesinde yukarıda sayılan ve ödenekleri yetmeyen kalemlere karşılık gösterilerek 6.0000.000,00 TL.(AltıMilyonTürkLirası) ek bütçe yapılması için belediye meclisince karara bağlanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı Ek Bütçenin kabulüne,

   

Belediye Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağanüstü toplantısının 26.11.2021 tarihli oturumunda 1 red oya karşılık 11 kabul oyla ve oy çokluğu ile Meclisimizce karar verildi. 

 

 

 

 

 

Murat KEFLİ Kadir AKTAŞ Şerifali AKGÜN
Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

                                                                                                                                            

                                                             

4

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79