Mayıs Ayı Meclis Kararları

Mayıs Ayı Meclis Kararları

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 02.05.2018

53401411-26

2017 Mali yılı Kesin Hesap görüşülmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN- M.Seyfi TIKNAZ-Hatice MERMER- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-  Ergün PEKTAŞ - Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 02.05.2018 Çarşamba günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 03.04.2018 tarihinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

KARARIN ÖZÜ : 2017 Mali yılı Kesin Hesap görüşülmesi

 

 

BAŞKAN : Gündem Birinci Maddesine istinaden 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edilip, 08.05.2018 tarihinde saat 11:00 de tekrar görüşülmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                      Recep BOĞAZ                           Mehmet Seyfi TIKNAZ         

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                    Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2018

53401411-27

İller Bankasından Bitüm Asfalt alınması için Kredi Talebi   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- İsmail GÜLER Recep BOĞAZ-Ergün ÖZTÜRK-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündemin İkinci Maddesi; Belediyemizin ihtiyacı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18-d Maddesi gereğince; İlçemizdeki Mahalle yollarının yapımında kullanılmak üzere gerekli olan Bitüm Asfalt alımının finans kaynağının İller Bankası kanalıyla 500.000,00 TL(Beşyüzbin TürkLirası). kredi borçlanması yapılabilmesi ve bu kredinin temini için Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’e yetki verilmesi Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                        Recep BOĞAZ                                  M.Seyfi TIKNAZ   

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2018

53401411-28

Mezbaha çevre düzenlemesi,Arıtma Tesisi ve iç donanımının yapımında kullanılmak üzere İller Bankası ve özel bankalar kanalı için Kredi Talebi   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- İsmail GÜLER Recep BOĞAZ-Ergün ÖZTÜRK-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündemin Üçüncü Maddesi; Belediyemizin ihtiyacı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18-d Maddesi gereğince; İlçemizde yapılmakta olan Mezbahanın çevre düzenlemesi, arıtma tesisi ve iç donanımının yapımında kullanılmak üzere gerekli olan finans kaynağının İller Bankası kanalıyla 500.000,00 TL(Beşyüzbin TürkLirası). kredi borçlanması yapılabilmesi ve bu kredinin temini için Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’e yetki verilmesi Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                        Recep BOĞAZ                                  M.Seyfi TIKNAZ   

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2018

53401411-29

Parsel Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- İsmail GÜLER Recep BOĞAZ-Ergün ÖZTÜRK-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündemin Dördüncü Maddesi; İlçemiz Tapunun Büyükyanık Mahallesi Köy civarı Mevkii F24.c.19.b.2.d Pafta, 152 Ada, 1 No’lu 439,02 m2 miktarındaki Bahçe vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu bahçe vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                        Recep BOĞAZ                                  M.Seyfi TIKNAZ   

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2018

53401411-30

Parsel Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- İsmail GÜLER Recep BOĞAZ-Ergün ÖZTÜRK-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündemin Beşinci Maddesi; İlçemiz Tapunun Güven Mahallesi Durmuşlar Mevkii 22-c-a Pafta, --- Ada, 437 No’lu 1.880,00 m2 miktarındaki Tarla vasfındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu Tarla vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                        Recep BOĞAZ                                  M.Seyfi TIKNAZ   

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2018

53401411-31

Kadastral yolun Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- İsmail GÜLER Recep BOĞAZ-Ergün ÖZTÜRK-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündem harici Birinci Maddesi; 03.04.2018 Tarih  sayılı Ahmet BAŞ  tarafından verilen dilekçeye istinaden ve 03.04.2018 tarih 53401411-25 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı sonucunda Komisyonumuza Havalesi yapılan Belediyemiz İmar planında İlçemiz merkez mah. 50 ada, 4 ve 26 parseller arasında bulunan çıkmaz kadastral yolun yaklaşık 190 m2 miktarının satılması hususu;

Komisyonumuzca yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda söz konusu Tapunun Merkez Mahalle 50 ada, 4 ve 26 parseller arasında kalan kadastral yolun satış işleminin yapılabilmesi için Komşu parseller olan 25 ve 26 nolu parsel sahiplerinin 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16 maddeleri gereği bir bütün halinde tevhit edilmesi tevhit edildikten sonra İfraz yapılması gerekmektedir. İfraz sonucunda oluşan Hisseli parselleri kabul edeceklerine veya oluşan Hisse miktarlarının uygun olduğuna dair rıza göstermeleri halinde İmar kanununun 15 ve 16 maddelerine istinaden kadastral yolun satış işleminin yapılması uygun olacaktır. Fakat Kadastral yol tamamen Kapanması veya ifraz ve tevhit sonucu oluşacak parsellere dahil edilmesi halinde Belediyemize ait Binada olası bir yangın çıkması halinde itfaiye müdahale açısından sıkıntı yaratacağından satış veya tevhit ve ifraz işlemlerinin yapılması Komisyonumuz tarafından uygun görülmediğinden kadastral yolun satışının yapılmamasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.    

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                        Recep BOĞAZ                                  M.Seyfi TIKNAZ   

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                      Meclis  Katibi

 

                                                                      

                             T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.05.2018

53401411-32

Yerleşim alanı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- İsmail GÜLER Recep BOĞAZ-Ergün ÖZTÜRK-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

BAŞKAN :  Gündem harici İkinci Maddesi; 12.02.2018 Tarih sayılı Cemil ATSIZOĞLU tarafından verilen dilekçeye istinaden ve 06.03.2018 tarih 53401411-16 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı sonucunda Komisyonumuza Havalesi yapılan İlçemiz Arifağa mah. Karaboğaz mevkii F24c.08d. pafta, 101 ada,74 nolu 6309.20 m2 miktarındaki  Cemil ATSIZOĞLU adına kayıtlı taşınmaz yerleşim alanı içine alınması hususu ;

 Komisyonumuzca yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda söz konusu Arifağa mah. Karaboğaz mevkii F24c.08d. pafta, 101 ada,74 nolu 6309.20 m2 miktarındaki taşınmaz 2b arazisi olduğu ve daha sonra Maliye Hazinesinden satın alınmış olduğu Tapu Tescil belgesinden anlaşılmaktadır. Bu ve Buna benzer taşınmazlar 1/25.000 lik Çevre Düzeni planlarında ve İl Özel idaresi Onaylı Köy yerleşim alanı planları dışında kalmakta oldukları tespit edilmiştir. 6360 yasa gereği Belediyemize bağlanan Köyler Mahalleye dönüşmüş Mahalleye dönüşmüş olan alanlar ile ilgili Halihazır plan çalışmaları bitmiş ve tamamlanmış bulunmaktadır. Yapılan Halihazır Haritalar sonucunda Alt Ölçek plan olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama plan çalışmaları yapılacağından bu gibi yerleşim alanına yakın parsellerin Yerleşim alanına alınması yerleşim alanlarının genişletme yetkisi Belediyemiz Meclisinde olduğundan şuan itibarı ile yerleşim alanına alınmasının uygun olmayacağına ancak Alt Ölçek planlar olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama planları yapılırken değerlendirmeye alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmış olduğundan yerleşik alan içine alınmamasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.    

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                        Recep BOĞAZ                                  M.Seyfi TIKNAZ   

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                                                                            MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

08.05.2018

53401411-33

2017 Mali Yılı Kesin Hesabı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKAN YRD. : Turhan ZENGİN

ÜYELER:M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER- Mustafa  KOCATÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- İsmail GÜLER Recep BOĞAZ-Yusuf MUT-Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-

 

             

 KARARIN ÖZÜ : 2017 Mali yılı Kesin Hesabın görüşülmesi

 

BAŞKAN : Meclisimizin 2. Oturumu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 26 Sayılı Meclis Kararı ile 2017 Mali Yılı Kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış ve 04.05.2018 Tarih ve 1 No’lu Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu ve Belediyemizin 2017 Mali Yılı içinde Gelir Tahakkuku olarak (12.735.156,58) TL. tahakkuk yapılıp, bu tahakkuktan (9.586.301,32) Tl. tahsil edilip tahsil edilemeyen (3.148.855,26) Tl. tahsil edilmek üzere 2018 yılına devredilmiştir.

Bu gelirlere istinaden 2017 Mali Yılı içinde (10.189.065,53) TL. olarak gider tahakkuku yapılıp, 2017 yılı içinde tediyeleri yapılmıştır. 2017 yılı gelir ve gider hesaplarını tetkik edilerek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

    

 

 

 

 

 

 Turhan ZENGİN                                    Yusuf MUT                                      M.Seyfi TIKNAZ   

Belediye Başkan Yrd.                                         Meclis  Katibi                                     Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79