2018 Ocak Ayı İlk Meclis Kararları

2018 Ocak Ayı İlk Meclis Kararları

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.01.2018

53401411-1

Meclis Toplanma günü,Meclis Tatili ayının belirlenmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

Meclis Başkanı : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:   Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   Yusuf MUT -Recep BOĞAZ -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA

 Mustafa  KOCATÜRK- Ergün ÖZTÜRK – Hatice MERMER     Mahmut KARAMEHMETOĞLU -Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT  

 

Kaynarca Belediye Meclisi 03.01.2018 Çarşamba günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 05.12.2017 tarihinde alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

BAŞKAN :  Gündemin 1. maddesinden de anlaşılacağı üzere, 2018 yılı içinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince Meclis Toplantı günü olarak her ay’ın ilk haftası Salı günü saat 11:00’de her Meclis Toplantısının kamera kayıtlarının alınması ve Meclis Tatile çıkma ay’ının AĞUSTOS ay’ı olarak belirlenmesi  Meclisimizce oy  birliği ile kabul edildi.                                            

 

 

 

 

 

   

 

Zeynur ÖZEL                             Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT                

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                   Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.01.2018

53401411-2

Denetim Komisyonu seçilmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

Meclis Başkanı : Zeynur ÖZEL  

ÜYELER:  Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN  Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA - Mustafa   KOCATÜRK- Recep BOĞAZ- Ergün ÖZTÜRK- Hatice MERMER- Yusuf  MUT Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT  

 

KONU : Denetim Komisyonu seçimi

 

BAŞKAN :  Gündemin İkinci maddesinden de anlaşılacağı üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince (2018) Yılı 3 kişilik Denetim Komisyonunun seçimi için yapılan  gizli oylamada (16) oy alan Yusuf MUT, (16) oy alan Seçkin KANYILMAZ ve (16) oy alan Niyazi SOLMAZ Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                             Yusuf MUT

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

                          T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.01.2018

53401411-3

2018 Yılında geçici işçi çalıştırılması

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

Meclis Başkanı : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   Yusuf MUT -Recep BOĞAZ -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA

 Mustafa   KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK-  Hatice MERMER     Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                                                   

 

 

BAŞKAN : Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesinin birinci fıkrası gereği (ı) bendine göre Belediyeler ve Mahalli İdareler birliklerinde  kullanılacak geçici işçi iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için Norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının Yüzde  yirmisini geçmemek üzere  belirlendiğinden;

                    2018 yılı içerisinde Kaynarca Belediyesinde çalıştırılmak üzere 59 X % 20 =12 X 12= 144 adam ay olarak hazırlanan geçici işçi vize teklif cetvelleri Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.   

 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT        

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                 Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.01.2018

53401411-4

Zabıta Memurlarının Fazla Mesaisi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   Yusuf MUT -Recep BOĞAZ -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA

 Mustafa   KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Hatice MERMER      Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                                                     

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin Dördüncü Maddesinde anlaşılacağı üzere, Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın ilgili Belediye Meclis Kararıyla 2018 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücreti miktarı, Meclise sunulan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (K) cetvelinde yer alan Büyükşehir kapsamında belirlenen ücretlere, fiilen çalışan personele 01.01.2018 tarihinden itibaren aylık 487.00 TL Brüt fazla mesai ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                              Seçkin KANYILMAZ                             Yusuf MUT                        

Belediye Başkanı                                 Meclis Katibi                                    Meclis  Katibi

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.01.2018

53401411-5

İmar atıklarının ve hisseli parsel satışına onay verilmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   Yusuf MUT -Recep BOĞAZ -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA

 Mustafa   KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK-  Hatice MERMER      Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                                  

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Beşinci maddesinde Meclisimize sunulan Belediyemizin hissedar olduğu tescili yapılan imar artıklarının satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.        

 

BAŞKAN :  Meclisimize sunulan Belediyemize ait hisseli parsellerin ve tescili yapılan imar artıklarının (inşaat yapımına uygun olmayan) 2018 yılı içinde satışının yapılması için Belediye Encümenine YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                            Yusuf MUT

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.01.2018

53401411-6

İmar atıklarının ve hisseli parsel satışı için Belediye Başkanına yetki verilmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   Yusuf MUT -Recep BOĞAZ -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA

 Mustafa   KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK-  Hatice MERMER      Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                                  

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Altıncı maddesinden de anlaşılacağı;  Meclisimize sunulan Belediyemizin hissedar olduğu tescili yapılan imar artıklarının satışının yapılması iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’e  yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.        

 

BAŞKAN :  Meclisimize sunulan Belediyemize ait imar uygulaması sonucu oluşan hisseli parsellerin ve tescili yapılan imar artıklarının (inşaat yapımına uygun olmayan) 2018 yılı içinde Tapu ve Diğer kurumlarda, satış iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’e YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                            Yusuf MUT

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                Meclis  Katibi

                                                                        

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.01.2018

53401411-7

Sözleşmeli personel çalıştırılması

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-İsmail GÜLER-Turhan ZENGİN   Yusuf MUT -Recep BOĞAZ -Mehmet TIKNAZ-Recep YERLİKAYA

 Mustafa   KOCATÜRK-Ergün ÖZTÜRK- Hatice MERMER-     Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT                                                      

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin Yedinci Maddesinden anlaşılacağı teknik eleman yetersizliğinden 2018 yılı içinde 2 Adet Mühendis, 2 Adet Tekniker,2 Adet Teknisyen olmak üzere 1. Derecede Mühendis’e Net 2.700,00 Tl+ Ek ödeme 130 ve 1. Derecede Teknikerlere Net 1.600,00 TL+ ek ödeme 100 karşılığı, 3.Derece Teknisyen 1.550,00 Tl.+Ek Ödeme 100 ayrıca Sosyal Denge Tazminatı karşılığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi (3-4-5  fıkrası gereğince ) Norm kadroya uygun  tam zamanlı    Bakanlar Kurulunca belirlenecek ücretlere göre sözleşmelilerin tam zamanlı 2018 yılı içerisinde Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına, Meclisimizce oy birliği ile kabul  edildi.         

 

 

 

 

 

Zeynur ÖZEL                            Seçkin KANYILMAZ                             Yusuf MUT        

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                    Meclis  Katibi

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.01.2018

53401411-8

Parsel Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

             

BAŞKAN :  Gündem 8. Maddesi; İlçemiz Tapunun Kertil Mahallesi Şemenler Mevkii  F24c.16.c.4.d Pafta, 112 Ada, 8 No’lu 383,04 m2 miktarındaki bahçe vasfındaki Taşınmaz Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu bahçe vasfındaki taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.01.2018

53401411-9

Yer Tahsisi   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

             

BAŞKAN :  Gündem 9. Maddesi; Kaynarca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 22.12.2017 Tarih ve 22125195 Sayılı yazılarına istinaden Kızılcaali Mahallesinde bulunan Santral binasının Zemin katının Tahsisi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde adı geçen yerin 2018 yılı için (1 yıllığına) bila bedelsiz olarak tahsis edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.01.2018

53401411-10

Cadde ve Sokaklara İsim Verilmesi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Ergün PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

             

BAŞKAN :  Gündem harici 1. Maddesi; İlçemiz Hatipler Mahallesi 9,25 ve 32 No’lu İmar Uygulama Düzenleme sahası içinde uygulama sonucunda oluşan Cadde ve Sokaklara 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) bendi gereğinde Birsen, Güngören, Emek, Özlem, Sahra Caddesi isimlerinin verilmesi, Narçiçeği, Sedir, Narin, Kırçiçeği, Karaca, Funda, Dikmen, Cemre, Gamze, Ender, Bostan, İnci, İpek, Morgül, Pırlanta, Sancak, Ekin, Hilal, Sardunya Sokak isimleri verilmesi hususunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına ve yukarıda belirtilen Cadde ve Sokak isimlerinin verilmesine  Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79