Kasım Ayı Meclis Kararları

Kasım Ayı Meclis Kararları

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.11.2017

53401411-55

Marmara Belediyeler Birliğine Üyeliğinin görüşülmesi 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT, E.PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

            Kaynarca Belediye Meclisi 01.11.2017 ÇARŞAMBA günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin tamamının iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 03.10.2017 tarihlerinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

  

 

BAŞKAN :Gündemin Birinci Maddesi; Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.10.2017 Tarih ve 363 Sayılı yazılarına istinaden Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğünün kabul edilmesi ve 1 asil ile 1 yedek üye seçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum Yapılan oylama neticesinde Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğünün kabul edilmesine ve Asil üyeliğe Turhan ZENGİN, yedek üyeliğe Seçkin KANYILMAZ’ın seçilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                  Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                            

 

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.11.2017

53401411-56

Sokak ismi değişiklik talebinin görüşülmesi 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT, E.PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

             

 

BAŞKAN :Gündemin İkinci Maddesi; İlçemiz Topçu Mahallesi Büyükkaynarca sokak No:79 adresinde ikamet eden Yunus DURMAN’ın Sokak ismi değiştirilmesi ile ilgili 13.10.2017 tarihli dilekçesi incelenmiş olup, 6360 Sayılı Büyükşehir Kanununa göre köylerin Mahalleye dönüşmesinden dolayı mevcut Mahalleler İmar Planları yapılmadığından ve söz konusu alan tarım alanı içinde kaldığından Sokak ismi değişikliğinin uygun görülmediği Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                            

 

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.11.2017

53401411-57

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi için Bld.Başkanına Yetki verilmesi   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT, E.PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

             

BAŞKAN :Gündemin Üçüncü Maddesi;  4688 SAYILI Kamu görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması başlıklı 32 madde ( değişik 4.4.2012- 6289/ 22 md.)  27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  ek.15 maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklif  üzerine  Belediye Meclisince, Karar verilmesi halinde , sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminat tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idareden çok üyeye sahip sendikanın  genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile Belediyelerde Belediye  Başkanı  arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içersinde sözleşme yapılabilir.Bu sözleşme  bu kanunun uygulanması bakımından  toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri  Hakem Kuruluna başvurulamaz.Yapılacak sözleşme,toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve  sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen Mahalli idareler genel seçim tarihini geçemez hükmündedir.

       Anılan Kanununun geçici 14 maddesi ile belirlenen esaslar dahilinde, Belediyemizde 657 sayılı  Devlet memurları Kanunu kapsamındaki Kamu görevlilerinin  Yerel Yönetim Hizmet kollarına yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2018 ve 2019  yıllarını kapsayan 4.dönem Toplu sözleme gereği yetkili memur sendikası  ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi  hususu Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.11.2017

53401411-58

Parsel Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT, E.PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

             

BAŞKAN :  Gündemin Dördüncü Maddesi; İlçemiz Tapunun Karamanlar Mahallesi Kabaklar Mevkii  F.24.C.18.D.3 Pafta  134 Ada, 401  No’lu 1.952,67 m2, Karamanlar Mah. Köyiçi Mevkii F.24.C.23.A.2.C. Pafta, 111 Ada, 377 No’lu 700,99 m2, Karamanlar Mah. Köyiçi Mevkii F24.C.23.A.2.c Pafta, 117 Ada, 3 No’lu 891,67 m2 miktarındaki Taşınmazlarının Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu taşınmazların satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.11.2017

53401411-59

Yer Tahsisi   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT, E.PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

             

BAŞKAN : Gündem Beşinci Maddesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 23.10.2017 Tarih ve 17439948 sayılı yazılarına istinaden Belediyemize ait Eski Emniyet binası yanında bulunan Prefabrik yapıda 2017-2018 Eğitim döneminde kurs açmak için Isınma, Su ve Elektrik giderlerinin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından karşılanması suretiyle adı geçen yerin bedelsiz tahsisi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.11.2017

53401411-60

Parsel Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT, E.PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

             

BAŞKAN :  Gündem harici Birinci Maddesi; İlçemiz Tapunun Taşoluk Mahallesi Köy kenarı Mevkii  G.24.B.02.C.B Pafta, 0 Ada, 2765 No’lu 8.796,24 m2 miktarındaki Taşınmazın Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunun gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına ve söz konusu taşınmaz yol boyu diğer taşınmazların yola çıkışını engellediğinde bu hali ile satışının yapılmamasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.11.2017

53401411-61

Parsel Satışı   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT, E.PEKTAŞ-İsmail GÜLER

 

             

BAŞKAN :  Gündem harici İkinci Maddesi; İlçemiz Tapunun Büyükyanık Mahallesi Köyiçi Mevkii   F24.c.19.b.2.d Pafta, 132 Ada, 4 No’lu 101,13 m2 miktarındaki Taşınmazlarının Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunun gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına ve söz konusu taşınmazın satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                      

 

 

                                           

 

 

                                           

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79