Ekim Ayı Meclis Kararları

Ekim Ayı Meclis Kararları

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.10.2017

53401411-51

2018 Mali yılı Bütçesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ -Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ   Mehmet Seyfi TIKNAZ-Hatice MERMER-Yusuf  MUT-Mustafa KOCATÜRK-Ergün PEKTAŞ-M.KARAMEHMETOĞLU

Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ-Ergün ÖZTÜRK- Recep YERLİKAYA

 

 

            Kaynarca Belediye Meclisi 03.10.2017 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin salt çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 05.09.2017 tarihlerinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

   

 

KARAR :  Gündemin Birinci maddesi: Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gider bütçesi olarak Personel giderlerine (1.965.000,00)TL., Sosyal Güvenlik prim gideri olarak (289.500,00)TL., Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (7.211.500,00)TL., Faiz gideri olarak (400.000,00)TL., Cari Transferler olarak (32.000,00) TL., Sermaye Gideri olarak (1.102..000,00)TL., Yedek Ödenek olarak (1.000.000,00)TL. olmak üzere Toplam (12.000.000,00) TL. ödenek verilmiş ve evraklar yazımız ekinde sunulmuştur.

                   Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi olarak vergi gelirlerine (3.631.200,00) TL.  Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerine (1.348.800,00) TL., Alınan Bağış ve Yardımlar olarak (60.000,00) TL., diğer gelirler olarak (6.360.000,00) Tl. sermaye gelirleri olarak  (600.000,00) TL. olmak üzere toplam (12.000.000,00)TL. ödenek konulduğu okundu ve 12.09.2017 tarihinde Plan ve Bütçe komisyonu raporu doğrultusunda 2018 yılı Mali Bütçesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                       Yusuf MUT              

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                              Meclis  Katibi

                                

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 03.10.2017

53401411-52

2018 Yılı Maktu  vergi ve harç  tarifeleri

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDENLERİN ADI VE SOYADI

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:  Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ Mehmet Seyfi TIKNAZ-Hatice MERMER-Yusuf  MUT – Mustafa   KOCATÜRK- Ergün PEKTAŞ-Mahmut KARAMEHMETOĞLU

Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ-Ergün ÖZTÜRK   Recep YERLİKAYA

KARARIN ÖZÜ : 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununda yer alan bazı Maktu vergi ve harç

         tarifeleri.

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin İkinci Maddesi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, 2. Paragrafında sayılan  2018 Mali Yılı Maktu Vergi ve Harçların miktar ve tutarlarının mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak sureti ile Belediyelerin 4 guruba ayrılması, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartı ile Belediyemize ait maktu Vergi Harçların miktar ve tutarları okundu ve 12.09.2017 tarihinde Plan ve Bütçe komisyonu raporu doğrultusunda 2018 yılı Mali Bütçesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                    Seçkin KANYILMAZ                       Yusuf MUT            

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                  Meclis  Katibi

 

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.10.2017

53401411-53

2018 yılı Gelir Tarifeleri

BELEDİYE MECLİSİNDE BULUNANLAR

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ Mehmet Seyfi TIKNAZ-Hatice MERMER-Yusuf  MUT-Mustafa   KOCATÜRK- Recep YERLİKAYA-Ergün ÖZTÜRK-Mahmut KARAMEHMETOĞLU-Niyazi SOLMAZ Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ- Ergün PEKTAŞ

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Üçüncü Maddesinden de  anlaşılacağı üzere Gelir tarifelerinde 2018 yılı için artış oranının belirlenmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılı içinde ekte sunulan Gelir Tarifelerine %10 artış yapılması Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                               Seçkin KANYILMAZ                                      Yusuf MUT              

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                               Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.10.2017

53401411-54

Parsel Satışı 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ-Turhan ZENGİN-M.Seyfi TIKNAZ Hatice MERMER-Yusuf MUT- Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK –Recep YERLİKAYA-Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT, E.PEKTAŞ

 

KARARIN ÖZÜ  :  Belediyemize ait Taşınmazların Satışı.

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Dördüncü Maddesi; İlçemiz Tapunun Karamanlar Mahallesi 111 Ada, 447  No’lu 1.105,86 m2, Küçükkışla Mahallesi 101 Ada, 51 No’lu 1.070,00 m2 ve Topçu Mahallesi Havyara Mevkii 101 Ada, 590 No’lu 6.668,82 m2 tarla vasfındaki Taşınmazların Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde söz konusu taşınmazların satışının yapılması için Encümene YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79