Meclis Ayı Eylül Kararları

Meclis Ayı Eylül Kararları

 

        T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 05.09.2017

53401411-46

2018 Mali yılı Bütçesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ -  -Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ–Mehmet Seyfi TIKNAZ-Hatice MERMER-Yusuf  MUT -Mustafa   KOCATÜRK-   - Ergün PEKTAŞ-M.KARAMEHMETOĞLU

Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ-E.ÖZTÜRK

 

 

 Kaynarca Belediye Meclisi 05.09.2017 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Zeynur ÖZEL’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin salt çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

      Belediye Meclisince 01.09.2016 tarihlerinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

KARAR     :  Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gider bütçesi olarak Personel giderlerine (1.965.000,00)TL., Sosyal Güvenlik prim gideri olarak (289.500,00)TL., Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (7.211.500,00)TL., Faiz gideri olarak (400.000,00)TL., Cari Transferler olarak (32.000,00) TL., Sermaye Gideri olarak (1.102..000,00)TL., Yedek Ödenek olarak (1.000.000,00)TL. olmak üzere Toplam (12.000.000,00) TL. ödenek verilmiş ve evraklar yazımız ekinde sunulmuştur.

                        Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi olarak vergi gelirlerine (3.631.200,00) TL.  Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerine (1.348.800,00) TL., Alınan Bağış ve Yardımlar olarak (60.000,00) TL., diğer gelirler olarak (6.360.000,00) Tl. sermaye gelirleri olarak  (600.000,00) TL. olmak üzere toplam (12.000.000,00)TL. ödenek konulduğu okundu ve ;

Belediyemizin 2018 Mali yılı Hazırlık Bütçesinin,  Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmek üzere havalesine;   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                       Yusuf MUT              

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                              Meclis  Katibi

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 05.09.2017

53401411-47

2018 Yılı Maktu  vergi ve harç  tarifeleri

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDENLERİN ADI VE SOYADI

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:  Seçkin KANYILMAZ - -Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ–Mehmet Seyfi TIKNAZ-Hatice MERMER-Yusuf  MUT Mustafa   KOCATÜRK-  - Ergün PEKTAŞ-M.KARAMEHMETOĞLU

Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ-E.ÖZTÜRK

KARARIN ÖZÜ : 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununda yer alan bazı Maktu vergi ve harç

         tarifeleri.

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin İkinci Maddesi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, 2. Paragrafında sayılan  2018 Mali Yılı Maktu Vergi ve Harçların miktar ve tutarlarının mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak sureti ile Belediyelerin 4 guruba ayrılması, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartı ile Belediyemize ait maktu Vergi Harçların miktar ve tutarlarının Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmek üzere havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                    Seçkin KANYILMAZ                       Yusuf MUT            

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                  Meclis  Katibi

 

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 05.09.2017

53401411-48

Zabıta Yönetmeliğine  ek   olarak 7/ 28

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDENLERİN ADI VE SOYADI

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:  Seçkin KANYILMAZ - -Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ–Mehmet Seyfi TIKNAZ-Hatice MERMER-Yusuf  MUT Mustafa   KOCATÜRK-  - Ergün PEKTAŞ-M.KARAMEHMETOĞLU

Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ-E.ÖZTÜRK

KARARIN ÖZÜ :  Zabıta yönetmeliğinde 02.10.2014 tarih ve 57 sayılı  Meclis kararına ek olarak

                                 7/ 28 fıkrası eklenmesi.

 

 

BAŞKAN : Gündem Harici 1: Zabıta Müdürlüğünün 25.08.2017 tarihli Başkanlık makamına sunulan Zabıta Yönetmeliğinin 02.10.2014 tarih ve 57 sayılı Meclis kararına ek olarak 7 Maddenin 28 fıkrası na;’’ İlçemiz içersinde Büyükbaş ve küçükbaş hayvan taşımacılığı yapan araçların  cadde ve sokaklara park ederek koku ve sinek oluşturması sonucu halkın sağlık ve esenliğini bozmak’’ olarak eklenmesini gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum; Yapılan oylamada oy birliği ile gündeme alındı ve 7 maddenin 28 fıkrası  ‘’ İlçemiz içersinde Büyükbaş ve küçükbaş hayvan taşımacılığı yapan araçların  cadde ve sokaklara park ederek koku ve sinek oluşturması sonucu halkın sağlık ve esenliğini bozmak’’ olarak  Meclisimizce oy birliği  ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                    Seçkin KANYILMAZ                       Yusuf MUT            

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                  Meclis  Katibi

 

 

                           T.C.

                      SAKARYA

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 05.09.2017

53401411-49

54 ZE 110 plakalı  Ambulans Devir hakkında.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDENLERİN ADI VE SOYADI

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

ÜYELER:  Seçkin KANYILMAZ - -Turhan ZENGİN-Recep BOĞAZ–Mehmet Seyfi TIKNAZ-Hatice MERMER-Yusuf  MUT Mustafa   KOCATÜRK-  - Ergün PEKTAŞ-M.KARAMEHMETOĞLU

Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT-Mehmet APTİ-E.ÖZTÜRK

 

KARARIN ÖZÜ :  Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde kayıtlı bulanan

                                 54 ZE 110 plakalı Ambulansın devri hususunda;

 

 

 

BAŞKAN : Gündem Harici  İkinci Maddesi;  Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde kayıtlı bulunan 54 ZE 110 plakalı Ambulansın Belediyemizde kullanılmak için tarafımıza devir yapılması hususunu;   Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama sonucu oy birliği ile gündeme alındı ve  Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde kayıtlı bulunan 54 ZE 110 plakalı Ambulansın  Belediyemizde kullanmak için tarafımıza devir  yapılması hususu ;

Meclisimizce oy birliği ile  kabul edildi..

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                    Seçkin KANYILMAZ                       Yusuf MUT            

Belediye Başkanı                                   Meclis  Katibi                                  Meclis  Katibi

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.09.2017

53401411-50

Parsel Satışı 

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI : Zeynur ÖZEL

 ÜYELER: Seçkin KANYILMAZ- -Turhan ZENGİN      Mehmet TIKNAZ-Hatice MERMER-  -Yusuf MUT        Mustafa  KOCATÜR-Mahmut KARAMEHMETOĞLU- Recep BOĞAZ Ergün ÖZTÜRK -Mehmet APTİ-Niyazi SOLMAZ-Nurcan AKKURT, E.PEKTAŞ

 

KARARIN ÖZÜ  :  Belediyemize 05.09.2017 tarihinde 950 nolu dilekçe ile müracaat eden Sezgin ÜLKEN’in  Topçu mahallesindeki  101 ada 487 nolu tarla 23.752.03 m2  taşınmazı satın alama isteğine istinaden,

 

 

BAŞKAN :  Gündem Harici 3.cü Maddesi; İlçemiz Tapunun Topçu  Mahallesi  101 Ada,487  No’lu 23.752.03 m2 tarla vasfında Taşınmaz Belediyemiz adına Tescili yapılmıştır. Tescil işlemi yapılan Parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılmasını gündeme alınması hususunu  oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile gündeme alındı ve  söz konusu taşınmazın satışı için Encümene YETKİ verilmesi;

 Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeynur ÖZEL                                  Seçkin KANYILMAZ                           Yusuf MUT  

Belediye Başkanı                                     Meclis  Katibi                                 Meclis  Katibi

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

ZEYNUR ÖZEL

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79