2021 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları

 

2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

 

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ

 

    

MECLİS K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.03.2021

53401411-15

2021 Yılı İmar Harçları

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-

Ergün GÜZELALP                             

 

Kaynarca Belediye Meclisi 02.03.2021  Salı günü saat 10:00 da 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin tamamının katılımı ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

BAŞKAN: Gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86’ncı ve 97’nci maddeleri, 5216 Sayılı Kanunun 8’inci maddesi ve Aykome Çalışma Yönetmeliğine istinaden yol harcamalarına katılım bedeli;

     2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 1,2,3,4,5,6 ve Ek-6 ve 3194 sayılı imar kanununun 80’inci maddelerine istinaden Bina İnşaat Harcı;

     3194 Sayılı İmar Kanunun 80’inci maddesine istinaden Yapı kullanma İzin harcı;

     2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80’inci ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddelerine istinaden inşaat demir donatı kontrol bedeli alınması konusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif ettiği Ek’te belirtilen tablolar ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 16.02.2021 tarihli 2021 yılı İmar Harçları Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı İmar Harçları Komisyon Raporu Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                        

 

 

1

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.03.2021

53401411-16

Mezarlık Parselinin Devri

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-

Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN: Gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Tapunun Merkez Mahallesi 401 Ada, 11 parsel nolu 10.386,99 m² yüzölçümlü Mezarlık nitelikli taşınmaz ile 402 ada 13 parsel nolu 34.390,72 m² yüzölçümlü mezarlık nitelikli taşınmaz 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında incelenip 7’nci maddesi (s) bendi ve Ek Madde-2 hükmü gereğince Mezarlık olarak kullanılmak üzere İki (2) personeli ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesi (e) bendi ve 75’inci maddesi (d) bendine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili 11.02.2021 tarihli İmar Komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde bahsi geçen mezarlığın 2 (İki) personeli ile birlikte devredilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                                                                        

 

 

2

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.03.2021

53401411-17

Sözleşmeli Personel Yönergesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-

Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN: Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca çalışan sözleşmeli personelinin disiplin işlerinin yürütülmesi amacıyla; 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2005 tarih ve 11493 Sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanan ekli Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesinin kabulü için yapılan oylama neticesinde  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

                    

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                        

 

3

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.03.2021

53401411-18

Norm Kadro Güncellemesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-

Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN: Gündemin Dördüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli 53401411-44 sayılı kararı ile Belediyemiz norm kadrosu onaylanmış ve Belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlik Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelik esaslarına göre;

(4) olan Mühendis kadrosunun (7) olarak güncellenmesine, (4) olan 9 dereceli tekniker kadrosunun (3) olarak güncellenmesine, (2) olan Mimar kadrosunun (1) olarak güncellenmesine, (5) olan Teknisyen kadrosunun (6) olarak güncellenmesine, (2) olan Veteriner Hekim Kadrosunun (1) olarak güncellenmesine, (2) olan İstatistikçi kadrosunun iptaline, (2) olan Diş Tabibi kadrosunun iptaline, (2) Sağlık Teknisyeni kadrosunun ihdasına, (1) Tabip kadrosunun ihdasına,

 

Ek’te gönderilen (1) sayılı cetvel kadro ihdası, (I) sayılı cetvel norm kadro iptali, (V) sayılı cetvel norm kadro değişikliği ve (VI) sayılı cetvel norm kadro değişikliği yapılan oylama neticesinde  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

  

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                        

                                                                    

 

4

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.03.2021

53401411-19

04.08.2014 Tarih ve 43 Sayılı Meclis Kararı Güncellemesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-

Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN: Gündemin Beşinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Şeyhtimarı Mahallesi Çelikler Sokak 110 Ada, 140 parsel no'lu 550,00 m² taşınmazın 04.08.2014 Tarih ve 43 sayılı Meclis Kararı ile Şeyhtimarı Tarımsal Kalkınma Kooperatifine satışı için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Bahse konu taşınmaz Belediye Encümeninin 17.11.2014 Tarih ve 163 sayılı kararı ile satışı yapılmış, satış bedeli Belediye hesabına yatırılmış, ancak tapu devir işlemi yapılmamıştır. Tapu devrinin yapılabilmesi için Meclis kararının güncellenmesi gerekmekte olduğundan, yapılan oylama neticesinde Meclis kararının güncellenmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

  

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                        

 

5

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.03.2021

53401411-20

04.12.2018 Tarih ve 73 Sayılı Meclis Kararı Güncellemesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-

Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN: Gündemin Altıncı Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz  Arifağa Mahallesi F24C07C4 Pafta, 543 Ada, 9 parsel no'lu 1.455,94 m² taşınmazın 04.12.2018 tarih ve 73 sayılı Meclis Kararı ile satışı için Belediye Encümenine yetki verilmiştir. Bahse konu taşınmaz Belediye Encümeninin 15.01.2019 tarih ve 8 sayılı kararı ile Rahmi SARI'ya satışı yapılmış, satış bedeli Belediye hesabına yatırılmış, ancak tapu devir işlemi yapılmamıştır. Tapu devrinin yapılabilmesi için Meclis kararının güncellenmesi gerekmekte olduğundan, yapılan oylama neticesinde Meclis kararının güncellenmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

  

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                        

 

 

6

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.03.2021

53401411-21

DSİ ye ait göletlerin Devralınması

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-

Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN: Gündemin Yedinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kaynarca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ait göletlerin "İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun" belediyemize devredilmesi ve bu hizmetlerin belediyemiz tarafından yürütülmesi, devir alınabilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Murat KEFLİ'ye yetki verilmesi hususunun incelenmesi için Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

  

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                        

                         

 

7

 

T.C.
KAYNARCA BELEDİYESİ


MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

02.03.2021

53401411-22

1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı İtiraz Dilekçelerinin görüşülmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Hatice TÜRKKIYISI-Kadir AKTAŞ-Furkan ONKUN-Ali KÜRECİ Mustafa TAN Yılmaz ÇEVİK-Seçkin KANYILMAZ-

Ergün GÜZELALP                             

 

 

BAŞKAN: Gündem harici Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kaynarca İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 06/07/2020 tarih ve 14760 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Belediyemizce 12.11.2020 tarihinde askıya çıkarılan ve 12.12.2020 de askıdan indirilen 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına Kaynarca Milli Emlak Şefliği tarafından yapılan 07.12.2020 tarih ve 21605 – 21627 – 21609 sayı numaralı itirazların yasal süre içerisinde yapıldığı fakat sehven itiraz dosyasına eklenmediği tespit edilmiş olup, itirazların değerlendirilmesi sonucunda itirazların reddi  Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

  

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                                 Kadir AKTAŞ

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

                                                                        

                         

 

8

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79