2021 yılı Ocak Ayı Meclis Kararları

 

2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

    

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.01.2021

53401411-1

Meclis Toplanma günü, Meclis Tatili ayının belirlenmesi Hk.  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ- -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                             

 

Kaynarca Belediye Meclisi 05.01.2021  Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı  Murat KEFLİ’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin yeterli sayısı ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

BAŞKAN :  Gündemin 1. maddesinden de anlaşılacağı üzere, 2021 yılı içinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince Meclis Toplantı günü olarak her ay’ın ilk haftası Salı günü saat 10:00’da toplanılması, Meclis Toplantısının kamera kayıtlarının alınması ve Meclis tatilinin  TEMMUZ  ay’ı olarak belirlenmesi Meclisimizce oy  birliği ile kabul edildi.                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                               Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

           

 

 

 

 

1

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.01.2021

53401411-2

Denetim Komisyonu Seçimi Hk.  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ- -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                             

 

 

BAŞKAN :  Gündemin İkinci maddesinden de anlaşılacağı üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince (2021) Yılı 3 kişilik Denetim Komisyonunun seçimi için yapılan  gizli oylamada (12) oy alan  Seçkin AKCAN, (12) oy alan İlhan AKCAN ve (11) oy alan Mustafa TAN Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                               Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

 

2

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.01.2021

53401411-3

2021 Yılında Geçici İşçi Çalıştırılması Hk.  

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ- -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                             

 

 

BAŞKAN : Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesinin birinci fıkrası gereği (ı) bendine göre Belediyeler ve Mahalli İdareler birliklerinde  kullanılacak geçici işçi iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için Norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının Yüzde  yirmisini geçmemek üzere  belirlendiğinden;

                    2021 yılı içerisinde Kaynarca Belediyesinde çalıştırılmak üzere 59 X % 20 =12 X 12= 144 adam ay olarak hazırlanan geçici işçi vize teklif cetvelleri Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.   

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                               Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

3

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.01.2021

53401411-4

2021 Yılında Sözleşmeli Teknik Personel Çalıştırılması

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ- -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                             

 

 

 BAŞKAN : Gündemin 4. Maddesinden anlaşılacağı teknik eleman yetersizliğinden 2020 yılı içinde, Maliye Bakanlığının 06.01.2021 tarihli 11638 sayılı Mahalli İdareler Sözleşmeli personel ücret tavanları çerçevesinde 1 derece de 5 Adet Mühendis, 1 derece de 1 adet Şehir plancısı, 1 derecede 1 adet Eğitmen,1.derecede 4 adet Tekniker, 1.derecede 1 adet Çözümleyici, 1.derece de 1 adet Programcı,3.derece de 6 Adet Teknisyen olmak üzere, Sözleşmelilerin ekte sunulan tavan ücretlerinin üzerine 01.01.2021 tarihinden itibaren memurlara verilen %7,33 oranında artış ve ek ödeme yapılmasına, 2021 temmuz ayında  memurlara  gelecek % … oranları ücretlerine yansıtılmasına;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesinde Norm kadroya  uygun  tam zamanlı    Bakanlar Kurulunca belirlenecek ücretlere göre sözleşmelilerin tam zamanlı 2021 yılı içerisinde Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına, Meclisimizce oy birliği ile kabul  edildi.         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                               Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

                                                                        

 

4

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.01.2021

53401411-5

Zabıta Memurlarının Maktu Fazla Çalışma Mesaisi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ- -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                             

 

 

BAŞKAN : Gündemin 5. Maddesinde anlaşılacağı üzere, Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın ilgili Belediye Meclis Kararıyla 2021 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücreti miktarı, Meclise sunulan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (K) cetvelinde yer alan Büyükşehir kapsamında belirlenen ücretlere, fiilen çalışan personele 01.01.2021 tarihinden itibaren aylık 594.00 TL Brüt fazla mesai ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                               Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

 

                                                                        

 

                                                                        

 

5

 

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.01.2021

53401411-6

İmar atıklarının ve hisseli parsel satışına onay verilmesi

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ- -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                             

 

 BAŞKAN :  Gündemin 6. maddesinde Meclisimize sunulan Belediyemizin hissedar olduğu tescili yapılan imar artıklarının satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.        

 

BAŞKAN :  Meclisimize sunulan Belediyemize ait hisseli parsellerin ve tescili yapılan imar artıklarının (inşaat yapımına uygun olmayan) 2021 yılı içinde satışının yapılması için Belediye Encümenine YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                               Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

                                                                                                                                           

 

6

 

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.01.2021

53401411-7

 İmar atıklarının ve hisseli parsel satışı için Belediye Başkanına yetki verilmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ- -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                             

 

 BAŞKAN :  Gündemin Yedinci maddesinden de anlaşılacağı;  Meclisimize sunulan Belediyemizin hissedar olduğu tescili yapılan imar artıklarının satışının yapılması iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Murat KEFLİ ’ye  yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.        

 

BAŞKAN :  Meclisimize sunulan Belediyemize ait imar uygulaması sonucu oluşan hisseli parsellerin ve tescili yapılan imar artıklarının (inşaat yapımına uygun olmayan) 2021 yılı içinde Tapu ve Diğer kurumlarda, satış iş ve işlemlerinde Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ ye YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                               Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

                                                                        

 

                                                                        

 

7

 

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

05.01.2021

53401411-8

İlçemiz Merkezinin 1/1000 lik İmar Planlarının Görüşülmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Okan PEKTAŞ-Recep BOĞAZ-Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ- -Yılmaz ÇEVİK - Mustafa TAN-   Seçkin KANYILMAZ                             

 

 BAŞKAN :  Gündemin Sekizinci maddesinden de anlaşılacağı üzere; Kaynarca İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi 06/07/2020 Tarih ve 14760 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Belediyemizce 12.11.2020 tarihinde askıya çıkartılan ve 12.12.2020 tarihinde askıdan indirilen 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde itirazların incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Okan PEKTAŞ                               Şerifali AKGÜN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

                                                                        

 

8

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79