Aralık Ayı Meclis Kararları

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.12.2020

53401411-39

Arifağa Mahallesi Kamulaştırma    

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER :Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN                               

 

 

Kaynarca Belediye Meclisi 01.12.2020 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’ nin Başkanlığında olağan toplantısı Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz Tapunun Arifağa mahallesi F24C08D4 Pafta, 500 Ada, 101-118-119-120-121-122-171 Parsel nolu taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesi 3. Fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 8. Maddesi gereğince yol açılması için kamulaştırma işleminin yapılıp yapılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde kamulaştırma işleminin yapılmasına, diğer iş ve işlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Kadir AKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                                                                        

 

 

 

 

1

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.12.2020

53401411-40

Belediyemize ait Mezbahanın kiralanması    

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN                               

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin İkinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Sakarya İli, Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi 22 Pafta, 0 Ada, 3289 Parsel nolu 6.466,55 m2 kullanım alanlı taşınmaz Kesimhane faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18. e) maddesinin “taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; Üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi Otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” hükmü gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile 10 (On) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                                                                                                              

      Murat KEFLİ                                       Kadir AKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

                                                                        

                                                                        

 

 

2

 

T.C.

KAYNARCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

 

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

01.12.2020

53401411-41

Bağış Hk.    

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:Ali AKGÜNOĞLU-Furkan ONKUN-Seçkin AKCAN Şerifali AKGÜN-İlhan AKCAN-Kadir AKTAŞ-Azmi ÇELEBİ-Ali KÜRECİ-Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN                               

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; İlçemiz tapunun Gürpınar Mahallesi 117 Ada, 9-4-3 nolu Parseller durum haritasında ve 17.11.2020 tarihli dilekçeden de görüleceği üzere sınır düzeltmesi amacıyla bir bütün halinde tevhidi ardından 4 kısma ifraz işlemi yapmak istediği anlaşıldığından, yukarıda ada, pafta ve parsel sayıları yazılı bulunan parsellerin ifraz edilecek kısmı Özel İdare Haritasında “Köy yerleşim alanı içerisinde kalmakta olup, planlı alanlar imar yönetmeliğinin 7.13 maddesine göre incelenerek Gürpınar Mahallesi 117 Ada, 9-4-3 nolu parseller sınır düzeltmesi amacıyla bir bütün halinde tevhidi ardında 4 kısma ifraz işleminin yapıldıktan sonra krokide belirtilen (B) parsel nolu 142,94 m2 arsa ve üzerinde bulunan sosyal tesis binasının Belediyemize bağış olarak kabul edilip edilmemesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde bahsi geçen yerin bağış olarak kabul edilmesine, diğer iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Murat KEFLİ                                       Kadir AKTAŞ                                Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

 

 

 

3

 

 

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

SİTE İÇİ LİNKLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79