Ocak Ay Meclis Kararları

Ocak Ay Meclis Kararları

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.01.2020

53401411-1

Meclis Toplanma günü, Meclis Tatili ayının belirlenmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

Meclis Başkanı : Murat KEFLİ

ÜYELER:A.KÜRECİ,A.AKGÜNOĞLU,R.BOĞAZ,S.AKCAN.A.ÇELEBİ S. KANYILMAZ ,Ş.A:AKGÜN,K.AKTAŞ,İ.AKCAN,Y.ÇEVİK.M.TAN F.ONKUN

 

Kaynarca Belediye Meclisi 07.01.2020  Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı  Murat KEFLİ’in Başkanlığında, Meclis üyelerinin  yeterli sayısı ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

Belediye Meclisince 03.12.2019 tarihinde alınan kararlar tekrar meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

BAŞKAN :  Gündemin 1. maddesinden de anlaşılacağı üzere, 2020 yılı içinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince Meclis Toplantı günü olarak her ay’ın ilk haftası Salı günü saat 11:00’de her Meclis Toplantısının kamera kayıtlarının alınması ve Meclis Tatile çıkma ay’ının TEMMUZ   ay’ı olarak belirlenmesi  Meclisimizce oy  birliği ile kabul edildi.                                            

 

 

 

 

 

   

 

 Murat KEFLİ                                  Recep BOĞAZ                                  Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                     Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.01.2020

53401411-2

Denetim Komisyonu seçilmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

Meclis Başkanı :    Murat KEFLİ

ÜYELER:   Ali KÜRECİ,Ali AKGÜNOĞLU,Recep BOĞAZ,Seçkin .AKCAN. Azmi ÇELEBİ Seçkin KANYILMAZ şerifali AKGÜN,Kadir AKTAŞ,İlhan AKCAN, Yılmaz ÇEVİK. Mustafa TAN Furkan ONKUN

 

KONU : Denetim Komisyonu seçimi

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin İkinci maddesinden de anlaşılacağı üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince (2020) Yılı 3 kişilik Denetim Komisyonunun seçimi için yapılan  gizli oylamada (13) oy alan  Seçkin AKCAN, (13) oy alan  Furkan ONKUN ve (12) oy alan Mustafa TAN Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.   

 

 

 

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                    Recep BOĞAZ                                Furkan ONKUN

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis  Katibi

                                                                        

 

                          T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.01.2020

53401411-3

2020 Yılında geçici işçi çalıştırılması

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

Meclis Başkanı : Murat KEFFLİ

 ÜYELER:  Ali KÜRECİ,Ali AKGÜNOĞLU,Recep BOĞAZ-Seçkin .AKCAN- Azmi ÇELEBİ- Seçkin KANYILMAZ Şerifali AKGÜN,-Kadir AKTAŞ,İlhan AKCAN- Yılmaz ÇEVİK. Mustafa TAN- Furkan ONKUN

 

 

BAŞKAN : Gündemin Üçüncü Maddesinden de anlaşılacağı üzere; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesinin birinci fıkrası gereği (ı) bendine göre Belediyeler ve Mahalli İdareler birliklerinde  kullanılacak geçici işçi iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için Norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının Yüzde  yirmisini geçmemek üzere  belirlendiğinden;

                    2020 yılı içerisinde Kaynarca Belediyesinde çalıştırılmak üzere 59 X % 20 =12 X 12= 144 adam ay olarak hazırlanan geçici işçi vize teklif cetvelleri Belediye Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.   

 

 

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                   Recep BOĞAZ                              Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                 Meclis   Katibi

                                                                        

 

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.01.2020

53401411-4

2020 yılı Sözleşmeli personel çalıştırılması

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Ali KÜRECİ,Ali AKGÜNOĞLU,Recep BOĞAZ,Seçkin .AKCAN. Azmi ÇELEBİ Seçkin KANYILMAZ şerifali AKGÜN,Kadir AKTAŞ,İlhan AKCAN, Yılmaz ÇEVİK. Mustafa TAN Furkan ONKUN                                 

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin 4. Maddesinden anlaşılacağı teknik eleman yetersizliğinden 2020 yılı içinde, Mali Bakanlığının 06.01.2020 tarihli genelge-1 göre tavan ve taban ücretleri % 5.49 artış sağlanmış, Sözleşmeli Personel Ücret tavanları çerçevesinde 1 derece de 4 Adet Mühendis, 1 derece de 1 adet Şehir plancısı, 1 derecede 1 adet Eğitmen,1.derecede  5 adet Tekniker, 1.derecede 1  adet Çözümleyici, 1.derece de 1 adet Programcı,3.derece de 6 Adet Teknisyen olmak üzere, Sözleşmeleri 2019 ARALIK ayında devam edenlerin almış oldukları  ücretlerin  üzerine 2020 Ocak  ayından itibaren memurlara verilen % 5.49  oranında artış  ve ek ödeme yapılmasına,   2020 temmuz ayında   memurlara  gelecek % … oranları ücretlerine yansıtılmasına;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesinde Norm kadroya  uygun  tam zamanlı    Bakanlar Kurulunca belirlenecek ücretlere göre sözleşmelilerin tam zamanlı 2020 yılı içerisinde Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına, Meclisimizce oy birliği ile kabul  edildi.         

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                    Recep BOĞAZ                               Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                    Meclis  Katibi

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.01.2020

53401411-5

Zabıta Memurlarının Fazla Mesaisi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER: Ali KÜRECİ,Ali AKGÜNOĞLU,Recep BOĞAZ,Seçkin .AKCAN. Azmi ÇELEBİ Seçkin KANYILMAZ şerifali AKGÜN,Kadir AKTAŞ,İlhan AKCAN, Yılmaz ÇEVİK. Mustafa TAN Furkan ONKUN

 

 

 

BAŞKAN : Gündemin 5. Maddesinde anlaşılacağı üzere, Belediyemizde Zabıta Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın ilgili Belediye Meclis Kararıyla 2020 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücreti miktarı, Meclise sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun (K) cetvelinde yer alan Büyükşehir kapsamında belirlenen ücretlere, fiilen çalışan personele 01.01.2020 tarihinden itibaren aylık 559.00 TL Brüt fazla mesai ödenmesine Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.         

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                                Recep BOĞAZ                                  Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                                 Meclis Katibi                                     Meclis  Katibi

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.01.2020

53401411-6

İmar atıklarının ve hisseli parsel satışına onay verilmesi Hk.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI : Murat KEFLİ

ÜYELER:  Ali KÜRECİ,Ali AKGÜNOĞLU,Recep BOĞAZ,Seçkin .AKCAN. Azmi ÇELEBİ Seçkin KANYILMAZ şerifali AKGÜN,Kadir AKTAŞ,İlhan AKCAN, Yılmaz ÇEVİK. Mustafa TAN Furkan ONKUN

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin 6. maddesinde Meclisimize sunulan Belediyemizin hissedar olduğu tescili yapılan imar artıklarının satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.        

 

BAŞKAN :  Meclisimize sunulan Belediyemize ait hisseli parsellerin ve tescili yapılan imar artıklarının (inşaat yapımına uygun olmayan) 2020 yılı içinde satışının yapılması için Belediye Encümenine YETKİ verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

  Murat KEFLİ                                   Recep BOĞAZ                               Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                Meclis  Katibi

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.01.2020

53401411-8

 Kaynarca Gr.Aş. Yönetim Kurulu  ve Yönetici atanma yetkisi Bel.Başk.Murat KEFLİ’ ye yetki verilmesi.

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:    Ali KÜRECİ,Ali AKGÜNOĞLU,Recep BOĞAZ,Seçkin .AKCAN. Azmi ÇELEBİ Seçkin KANYILMAZ şerifali AKGÜN,Kadir AKTAŞ,İlhan AKCAN, Yılmaz ÇEVİK. Mustafa TAN Furkan ONKUN                                

 

 

 

BAŞKAN :  Gündemin sekinci maddesinden de anlaşılacağı;  Meclisimize sunulan Kaynarca Gr.Aş. şirketinin 02.01.2020 tarih ve 6 sayılı   yazıları ile 17.01.2020  genel kurul yapılacağından, Yönetim Kurulu ve yönetici atanması yapılacağından  Başkanı Murat KEFLİ’ye  yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.        

 

BAŞKAN :   Kaynarca Gr.A.Ş. tarafından  02.01.2020 tarih ve 6 sayılı  müracaat ile 17.01.2020 tarihinde yapılacak genel Kurul  için  Yönetim Kurulu ve Yönetici atanması için, atama yetkisi Belediye Başkanı      Murat KEFLİ’ye   YETKİ verilmesine; Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                    Recep BOĞAZ                              Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                Meclis  Katibi

                           T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

 07.01.2020

53401411-9

Kızılcaali Mah.  K.Baş Hayvan Çiftliği  1/ 100   mevzi İmar planı

BELEDİYE MECLİSİ TEŞKİL

EDEN KİŞİLER

BELEDİYE BAŞKANI :  Murat KEFLİ

ÜYELER:    Ali KÜRECİ,Ali AKGÜNOĞLU,Recep BOĞAZ,Seçkin .AKCAN. Azmi ÇELEBİ Seçkin KANYILMAZ şerifali AKGÜN,Kadir AKTAŞ,İlhan AKCAN, Yılmaz ÇEVİK. Mustafa TAN Furkan ONKUN                                

 

 

 

BAŞKAN :  Gündem Harici 1.   Meclisimize sunulan   06.01.2020 tarih  Kızılcaali Mah. 145 ada 167 parsel de  1/1000  ölçekli  mevzi imar planı  okundu ve gündeme oy birliği ile alındı.               

 

BAŞKAN :     İlçemiz Kızılcaali mahallesi Çataltepe mevkiinde G24BO4D3C pafta 145 ada 167 parsel nolu 61.100.00 m2  yüz ölçümlü taşınmaz üzerine Rumeysa MOHAMMAD tarafında yapılması planlanan Küçükbaş hayvan çiftliği ile iligili hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar planının  Onaylanmasına; Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.  

 

 

 

 

 

 Murat KEFLİ                                    Recep BOĞAZ                              Furkan ONKUN

Belediye Başkanı                               Meclis Katibi                                Meclis  Katibi

                                                                        

 

 

 

                                            

 

 

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79