Eylül Ayı Meclis Kararları

Eylül Ayı Meclis Kararları

 

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.09.2019

53401411-36

 Belediyemiz 2020 Yılı Mali Bütçesi     

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI: Murat KEFLİ

ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN-Hatice TÜRKKIYISI-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Kadir AKTAŞ-Okan PEKTAŞ-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN- Seçkin KANYILMAZ Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN- Azmi ÇELEBİ

   

Kaynarca Belediye Meclisi 03.09.2019 Salı günü saat 11:00 de 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi uyarınca Belediye Başkanı Murat KEFLİ’nin Başkanlığında, Meclis üyelerinin salt çoğunluğunun iştiraki ile Belediye Meclis Salonunda toplandı.

 

      Belediye Meclisince 02.07.2019 tarihlerinde alınan kararlar tekrar Meclisimizce görüşüldü ve maddi olarak Belediyemize zarar verecek Karar bulunmadığı Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

KARAR :  Gündemin Birinci Maddesinden de anlaşılacağı üzere; Belediyemizin 2020 Mali Yılı Gider bütçesi olarak Personel giderlerine (3.280.000,00)TL., Sosyal Güvenlik prim gideri olarak (480.000,00)TL., Mal ve Hizmet alımları gideri olarak (7.103.000,00)TL., Faiz gideri olarak (1.000.000,00)TL., Cari Transferler olarak (30.000,00) TL., Sermaye Gideri olarak (982.000,00)TL., Yedek Ödenek olarak (325.000,00)TL. olmak üzere Toplam (13.200.000,00) TL. ödenek verilmiş ve evraklar yazımız ekinde sunulmuştur.

                        Belediyemizin 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi olarak vergi gelirlerine (3.656.000,00) TL.  Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerine (1.590.000,00) TL., Alınan Bağış ve Yardımlar olarak (7.000,00) TL., diğer gelirler olarak (7.435.000,00) Tl. sermaye gelirleri olarak  (512.000,00) TL. olmak üzere toplam (13.200.000,00)TL. ödenek konulduğu okundu ve ;

Belediyemizin 2020 Mali yılı Hazırlık Bütçesinin,  Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmek üzere havalesine;   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

 

 

 

   

 

 

Murat KEFLİ                                                     Furkan ONKUN                               Okan PEKTAŞ   

Belediye  Başkanı                                  Meclis Katibi                                     Meclis Katibi

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.09.2019

53401411-37

    2020  Mali Yılı Maktu  vergi ve harç  tarifeleri   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI: Murat KEFLİ

ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN-Hatice TÜRKKIYISI-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Kadir AKTAŞ-Okan PEKTAŞ-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN- Seçkin KANYILMAZ Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN- Azmi ÇELEBİ

   

 KARARIN ÖZÜ : 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununda yer alan bazı Maktu vergi ve harç

          tarifeleri.

 

 

BAŞKAN : Gündemin İkinci Maddesi; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, 2. Paragrafında sayılan 2020 Mali Yılı Maktu Vergi ve Harçların miktar ve tutarlarının mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak sureti ile Belediyelerin 4 guruba ayrılması, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartı ile Belediyemize ait maktu Vergi Harçların miktar ve tutarlarının Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmek üzere havalesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

   

 

 

Murat KEFLİ                                           Furkan ONKUN                            Okan PEKTAŞ  

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

                                                                      

 

                                           

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.09.2019

53401411-38

Taşoluk Mah. Mezarlık Parselinin Devri   

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI: Murat KEFLİ

ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN-Hatice TÜRKKIYISI-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Kadir AKTAŞ-Okan PEKTAŞ-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN- Seçkin KANYILMAZ Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN- Azmi ÇELEBİ

   

 KARARIN ÖZÜ : Taşoluk Mah. Mezarlık Parselinin Devri

 

 

BAŞKAN : Gündem harici Birinci Maddesi;  İlçemiz Taşoluk Mahallesi G24B02CA Pafta, 0 Ada, 270 Parsel No’lu 1467,00 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun kapsamında incelenip 7-s Maddesi ve Ek Madde-2 hükmü gereğince Mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d Maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesine 29.08.2019 Tarihli İmar Komisyonu kararına istinaden devredilmesi hususunun gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına ve İmar Komisyonu Kararı gereğince Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

   

 

 

Murat KEFLİ                                           Furkan ONKUN                            Okan PEKTAŞ  

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

                                                                      

 

                                           

                         T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.09.2019

53401411-39

Turnalı Mahallesi Yol Kamulaştırması    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI: Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN-Hatice TÜRKKIYISI-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Kadir AKTAŞ-Okan PEKTAŞ-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN- Seçkin KANYILMAZ Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN- Azmi ÇELEBİ                  

   

 

Kararın Özü : Turnalı Mahallesi Yol Kamulaştırması

 

 BAŞKAN :  Gündem Harici 2. Maddesi;  Kaynarca Belediyesi Meclisinin 11.06.2019 Tarih ve 32 sayılı kararı İmar Komisyonunca incelenerek, İlçemiz Tapunun Turnalı Mahallesi F24c13c Pafta, 0 Ada, 1 Parsel No’lu taşınmaz, aynı Mahalle F24c13c3 Pafta, 104 Ada, 1 Parsel No’lu taşınmaz, aynı Mahalle F24c13c Pafta, 0 Ada, 1106-1107-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1128-1255-1410 Parsel No’lu taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Mad.3. Fıkrası ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8.Maddesi gereğince yol açılması için Kamulaştırma işleminin  29.08.2019 tarihli İmar Komisyonuna kararına göre onaylanması hususunun gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile gündeme alındı  ve Kamulaştırma işleminin yapılması için Encümene Yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

  

 

 

  

 

Murat KEFLİ                                                        Furkan ONKUN                            Okan PEKTAŞ  

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

                                                                      

T.C.

      KAYNARCA BELEDİYESİ                           MECLİS      K A R A R I

 KARAR TARİHİ

BİRLEŞİM NO

K A R A R   K O N U S U

03.09.2019

53401411-40

Yeni Ruhsat Harç Kalemlerinin 2019 Gelir Tarifelerine Eklenmesi    

BELEDİYE MECLİSİNE KATILAN MECLİS ÜYELERİ

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI: Murat KEFLİ

 ÜYELER: Ali AKGÜNOĞLU-Seçkin AKCAN-Hatice TÜRKKIYISI-İlhan AKCAN Recep BOĞAZ-Furkan ONKUN-Kadir AKTAŞ-Okan PEKTAŞ-Ali KÜRECİ- Şerifali AKGÜN- Seçkin KANYILMAZ Yılmaz ÇEVİK- Mustafa TAN- Azmi ÇELEBİ                  

   

 

Kararın Özü :  Yeni Ruhsat Harç Kalemlerinin 2019 Gelir Tarifelerine Eklenmesi.    

 

 BAŞKAN :  Gündem Harici 3. Maddesi;  Ek-1 Listede görülen mevcut Ruhsat Harç kalemlerine ek olarak Ek-2 listede görülen yeni harç kalemlerinin Belediyemiz 2019 Gelir Tarifelerine eklenmesi hususu İmar Komisyonunun 29.08.2019 tarihli kararıyla oy birliği ile kabul edilmiş olup, gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile gündeme alındı ve Ek-2 listesinin 2019 Gelir tarifelerine eklenmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

 

  

 

 

  

 

Murat KEFLİ                                                        Furkan ONKUN                                        Okan PEKTAŞ  

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

                                                                      

 

                                           

MURAT KEFLİ

Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kaynarca / SAKARYA

Telefon : 0264 871 20 96  
Faks     : 0264 871 30 79